Lakitoimisto Kunnes Oy:n asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) artiklat 13-14

Laadittu: 27.2.2020

 

Tässä tietosuoja- ja rekisteriselosteessa kerromme, kuinka käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja. 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Lakitoimisto Kunnes Oy, Y-tunnus: 3108920-4

Yhteystiedot: Puistokatu 3 A 4, 33960 Pirkkala

Puhelinnumero: 045 263 8144

Verkkosivut: www.lakitoimistokunnes.com

 

 

2. Rekisterin nimi ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Rekisterin nimi: Lakitoimisto Kunnes Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Niina Kosunen, niina@lakitoimistokunnes.com

p. 045 263 8144

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

 

Lakitoimisto Kunnes Oy:n asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on asiakkaidemme toimeksiantojen hoitaminen sekä asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, kuten yhteydenpito, laskutus, tiedottaminen ja asiakaspalvelu.

 

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Lisäksi joissain tilanteissa henkilötietojen käsittely voi perustua erilliseen suostumukseen. Tällöin henkilöllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa osoite), asiakassuhteen alkupäivämäärä, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa Lakitoimisto Kunnes Oy:n nettisivuilta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille ilman asianmukaista suostumusta, ellei lainsäädäntö sitä edellytä. Tietoja ei siirretä tai luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

 

8. Rekisterin suojaus

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun on tarpeen asiakassuhteen, toimeksiannon tai muun rekisteriselosteessa mainittujen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta johdu. 

 

 

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Lakitoimisto Kunnes Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on oikeus tietää, miksi hänen tietojaan käsitellään, kenelle tietoja on luovutettu ja kuinka kauan häntä koskevia tietoja säilytetään. 

 

Asiakkaalla on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

 

Mikäli asiakas haluaa käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistaan, tulee hänen lähettää rekisterinpitäjälle kirjallinen pyyntö.